AuraTone

アウラトーングループ人員表

アウラトーン

役 員 7名(本業社員) 0名(本業社員) 7名(全社)
社 員 53名(本業社員) 39名(本業社員) 92名(全社)
合 計 60名(本業社員) 39名(本業社員) 99名(全社)

アウラクリーン(スタッフ部門)

役 員 1名(大阪本社) 1名(東京支店) 2名(全社)
執行役員 2名(大阪本社) 2名(東京支店) 4名(全社)
社 員 1名(大阪本社) 4名(東京支店) 5名(全社)
顧 問 1名(大阪本社) 2名(東京支店) 3名(全社)
指導員 1名(大阪本社) 1名(東京支店) 2名(全社)
合 計 6名(大阪本社) 10名(東京支店) 16名(全社)

アウラクリーン(一般社員部門)

マンション管理(男性) 69名(大阪本社) 82名(東京支店) 151名(全社)
マンション管理(女性) 92名(大阪本社) 31名(東京支店) 123名(全社)
SMAT(男性) 3名(大阪本社) 12名(東京支店) 15名(全社)
合 計 164名(大阪本社) 125名(東京支店) 289名(全社)

アウラクリーン(全社)

合 計 170名(大阪本社) 135名(東京支店) 305名(全社)

グループ(全社)

合 計 269名(大阪本社) 135名(東京支店) 404名(全社)

PAGE TOP